چه مدارکی لازم میباشد جهت گرفتن گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

 • نحوه اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران 02144769456

   تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

  نحوه اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران 02144769456

   

  اخذ گواهی نامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

  گواهی نامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران مدرک معتبری میباشد توسط وزارت تعاون کارورفاه اجتماعی صادر میگردد .

  هیئت دولت جمهوری اسلامی ایران طی مصوبه مورخ 1397/11/08  آیین نامه ایمنی پیمانکاران ر اتصویب نمود ، بنابراین دستورالعمل اجرایی آیین نامه ایمنی پیمانکارن ب تمامی شرکتها وزارتخانه و... ارسال شد همچنین تمامی مراکز موظف شدند جهت برگزاری مناقصه حتما یکی ا زشرایط احراز داشتن گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران باشد بنابراین شرکتها جهت شرکت د رمناقصه میبایست حتما گواهی نامه تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاران داشته باشند بداین جهت متقاضیان بیشماری جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ب سایت سامانه اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران مراجعه نموده سعی بر گرفتن گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران مینمایند .

  متقاضیان اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران سوالات بیشماری جهت بدست آوردن مدرک تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاران نیز دارند همانند اینکه ، مدارک لازم جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری ، کدام شرکتها میتوانند گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری بگیرند ، مدت زمان اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران چقدر هست ، نحوه گرفتن گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران چگونه هست ، مدت اعتبار گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران چقدر هست ، گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران توسط کدام مرجع صادر میگردد ، گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران چیست و... دراین مقاله سعی شده تمامی سوالات متقاضیان اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران بررسی گردد

  مراجع صادرکننده گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران :

   

  وزارت تعاون کارورفاه اجتماعی  استانها تنها مرجع رسیدگی همچنین صدور گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری میباشد  بنابراین متقاضیان میبایست جهت گرفتن گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری ب سایت https://svcc.mcls.gov.ir/   مراجعه نمایند تمامی مدارک ر ابارگزاری کنند شایان ذکر هست متقاضی میبایست کارگاه فعال داشته باشد تا بتواند مدرک تعیین صلاحیت ایمنی پیمانکارن اخذ نماید همچنین کارگاه درهراستانی فعال بوده متقاضی میبایست توسط وزارت عاون کارورفاه اجتماعی همان استان اقدام ب گرفتن گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران نماید  همچنین مدرک تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران فقط بنام شرکت  صادرمیگردد

  متقاضی اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران زمانیکه ب سایت وزارت تعاون مراجعه کند میبایست مدارکی بارگزاری نماید تا تشکیل پرونده گردد سپس  توسط وزارت کار بررسی گردد جهت احراز سپس صدور گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران بنابراین متقاضیان بدنبال لیست مدارک لازم جهت گرفتن گواهی نامه تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاران میباشند

  مدارک لازم جهت تشکیل پرونده بابت گرفتن مدرک تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران :

  • تصویر تمامی صفحات شناسنامه مدیر عامل  

  • تصویر پشت ورو کارت ملی مدیر عامل

  • تصویر آخرین مدرک تحصیلی مدیر عامل

  • تصویر گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری 0 مجوز اداره کار )

  تبصره :  چنانچه شرکتی گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری ( مجوز اداره کار ) نداشته باشد میبایست رتبه پیمانکاری ، گرید ، رتبه انفورماتیک ، جواز بهره برداری ، مجوز نیروی انتظامی ، وزارت نفت ، وزارت فرهنگ وارشاداسلامی ، وزارت جهاد کشاورزی ، نظام مهندسی ، وزارت راه وشهرسازی ، بنیاد مسکن ، صنایع دفاع  داشته باشد

  • تصویر مفاصاحساب بیمه جهت قراردادهای اتمام شده

  • تصویر تاییدیه صلاحیت ایمنی درصورت وجود ( تاییدیه توسط اداره کار صادر میگردد )

  تبصره : متقاضی اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران حتما حتما میبایست حداقل یک نیروی مسئول ایمنی داشته باشد ک نام مسئول ایمنی میبایست درلیست بیمه وجود داشته باشد همچنین مسئول ایمنی میبایست حضور فعال داشته باشد درکارگاه

  • تصویر لیست بیمه وبرگه پرداخت پروژه

  • تصویر اساسنامه شرکت

  • تصویر آگهی تاسیس همچنین تغییرات

  • تصویر مدرک دوره کارفرمایی

  • تصویر اجاره نامه ویا سند

  • تصویر مدرک دوره عمومی کارگری

  جهت گرفتن گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری میبایست متقاضی تمامی مدارک ذکر شده تهیه کرده سپس اقدام نماید

  مدارک مورد نیاز جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ذکر شد حال آنکه متقاضی اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران میبایست یکسری مدارک فیزیکی جهت تکمیل پرونده تهیه نماید

  جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران متقاضی میبایست یک مسئول ایمنی داشته باشد ، همچنین کارفرما ویایکی ا زاعضاء هیئت مدیره میبایست دوره کارفرمایی ر اگذرانده باشند ، دوره عمومی کارگری میبایست برای تمامی پرسنل لیست بیمه برگزار شده باشد لازم بذکر میباشد تمامی دورهها میبایست توسط وزارت کار برگزار گردد همینطور مدرک رسمی اعطایی وزارت کار ب افراد حاضردردوره جهت ثبت درسایت داده میشود
  متقاضیان جهت کسب اطلاع درمورد دوره آموزشی مسئول ایمنی ، دوره آموزشی کارفرمایی همچنین دوره عمومی کارگری میتوانند ب آدرس لینک مراجعه نمایند

  نحوه برگزاری دورههای مربوط ب اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

  دارا بودن گواهینامه ایزو ، گواهینامه  HSE   هیچگونه مزیتی جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران نداشته صرفا مزارت تعاون کارورفاه اجتماعی جهت صدور گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ب مدارک بالا نیاز دارد جهت تشکیل پرونده

   

  مدت زمان اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری :

  متقاضیان اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران میبایست ب موارد خلاصه شده همچنین خیلی مهم زیر توجه داشته باشند :

  گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران با گواهی نامه تایید صلاحیت پیمانکاری ک همان مدرک مجوز اداره کار نامیده میشود تفاوت دارد منتها هردو گواهینامه توسط وزارت تعاون کارورفاه اجتماعی صادر میگردد

  گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری با گواهینامه HSE کاملا متفاوت بوده مدرک  HSE  توسط مراجع صدور گواهینامه ایزو (  CB   ) صادر میگردد همچنین ایندو کاملا مجزا بوده ، بعضا گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران بالفظ گواهینامه تایید  HSE   پیمانکاران اشتباه گرفته میشود

  مدت زمان اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران حداقل سه ماه میباشد

  گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران دارای اعتبار دوساله میباشد همچنین پس ازدوسال میبایست تمدید گردد

   

  سخن آخر بابت نحوه اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

  متقاضی اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران  میتواند خوداقدام نماید جهت گرفتن مدرک تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران همچنین مرکز ایران گواه  میتواند بعنوان مشاور اقدام نماید جهت گرفتن سریع گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

  مدارک لازم جهت تشکیل پرونده گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ، نحوه گرفتن گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ، مدت زمان اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ، مدت اعتبار گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران همچنین مرجع صدور گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران توضیح داده شد متقاضیان  جهت کسب اطلاعات فنی ، حقوقی بیشتر میتوانند توسط شماره تماس 02144769451-02144769456 همچنین ادرس سایت  WWW.IRANGOVAH.IR  WWW.IRANGOVAH.COM    ارتباط برقرار نموده مقالات مشابه درمورد اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ، اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری ( مجوز اداره کار ) ، اخذ گرید ، اخذ رتبه انفورماتیک ، اخذ رتبه برق ، اخذ رتبه پیمانکاری ، شرایط اخذ فوری گواهینامه ایزو جهت مناقصه همچنین اخذ مدرک  HSE   فوری مطالعه کرده همچنین متقاضیان میتوانند جهت کسب اطلاعات بابت مراجع صدور گواهینامه  CE  ، مراجع صدور گواهینامه ایزو  ISO   ، مراجع صدور گواهینامه  HSE   ، مرجع صدور رتبه پیمانکاری ، مقالات بیشمار زیادی درسایت  WWW.IRANGOVAH.IR   WWW.IRANGOVAH.COM    مطالعه نمایند

  متقاضیان گرفتن گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران توسط موتور جستجوگر WWW.GOOGLE.COM    بدنبال سوالات متداول زیر میگردند :

  شرایط اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

  مدارک لازم جهت اخذ گواهی نامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

  نحوه گرفتن مدرک تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

  مراجع صدور گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

  مرجع صدور گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران درتهران

  مراجع مشاور اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

  مدت زمان اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران چقدر میباشد

  مدت اعتبار گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران چقدر هست

  مدارک لازم جهت گرفتن گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران چیست

  اخذ فوری گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران جهت مناقصه

  چه مدارکی لازم میباشد جهت گرفتن گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران 

  چگونه میتوان گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران گرفت

  گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران چیست

  تفاوت گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری و گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران درچیست

  لینکهای مفید :

  WWW.IRANGOVAH.IR

  https://svcc.mcls.gov.ir/

  WWW.GOOGLE.COM

  بامادرارتباط باشید.....

  {jcomments on}

شرکتهایی که از ایران گواه گواهینامه گرفته اند