نحوه تمدید گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری

 • تمدید تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران , ISO

   صلاحیت ایمنی اداره کار نکات مهم

   

   

   

  تمدید تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ,  ISO

  گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی توسط اداره کار استانها جهت شرکتهاییکه کارگاه فعال دارند صادر میگردد

  متقاضیان جهت حضوردرمناقصات نیاز داشته گواهی نامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری ارائه دهند بنابراین گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی فرای دو گواهینامه رتبه ویا گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری میباشد

  گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی صادرشده توسط اداره کار استان اعتبار دوساله داشته حال کافرما میبایست پس ا زدوسال اقدام نماید جهت تمدید گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری

  متقاضیان تمدید گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی اقدام نموده توسط اداره کار جهت تمدید گواهی نامه  HSE  اداره ,  کار بمشکلات فراوانی برخورد کرده توسط موتور جستجوگر گوگل بدنبال مرکز مشاوره و اطلاع رسانی ایران گواه کلمات کلیدی سرچ نموده همانند :

   

  تمدید گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری , شرایط تمدید گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری , نحوه تمدید گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری , جهت تمدید گواهی ایمنی پیمانکاری چکار میبایست کرد , گواهینامه ایمنی اداره کار کی میبایست تمدید گردد , نکات مهم جهت تمدید گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی چیست , چنانچه قرارداد ثبت نکرده باشیم جهت تمدید گواهینامه ایمنی اداره کار چکار میبایست انجام داد , گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی

   

  مطالب بیشتر :

  تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران , نکته مهم

   

  تمدید تایید صلاحیت ایمنی اداره کار , نکات مهم :

  کافرمایان جهت مناقصه نیاز مبرم داشته ب گواهی نامه تائید صلاحیت ایمنی اداره کار بنابراین تمامی شرکتهای خدماتی پیمانکاری میبایست گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی داشته باشند حال گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانگاران , اعتبار دوساله داشته میبایست پس ازاتمام مدت اعتبار اقدام نماییم جهت تمدید گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی اداره کار نکته بسیار مهم جهت تمدید گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی ک اغلب کافرمایان اطلاع نداشته هنگام تمدید گواهی نامه تایید صلاحیت ایمنی اداره کار بمشکل برمیخورند ثبت نام تمامی قراردادهایی میباشد ک میبایست توسط دبیرخانه اداره کار ثبت شماره میشده یعنی اینکه

  کارفرما مادامیکه قرارداد میبندد میبایست اقدام نماید جهت ثبت قرارداد دراداره کار استان بنابراین کافرمایان غیراز ثبت قرارداد درسامانه ساجات میبایست توسط اداره کار استان خود اقدام نمایند حال چنانچه کافرما اقدام ننماید جهت ثبت قرارداد هنگام تمدید گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران , دچار تعلیق گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی بین شش ماه تایکسال میگردد بنابراین کافرمایان میبایست دقت لازم داشته باشند حتما مادامیکه گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران اخذ نمودند حتما حتما قرارداد بسته شده راتوسط دبیرخانه اداره کار ثبت نموده یک نسخه کپی داشته باشند

   تمدید گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی اداره کار

   

  بیشتر بخوانیم :

  رتبه , رتبه انفورماتیک , IT

   

  متقاضیان جهت تمدید گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران میتوانند بامرکز مشاوره واطلاع رسانی ایران گواه ارتباط برقرار نموده سوالات متداول جهت تمدید گواهی تایید صلاحیت ایمنی اداره کار بپرسند

  {jcomments on}

شرکتهایی که از ایران گواه گواهینامه گرفته اند