اخذ فوری گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

اخذ فوری گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران 02144769456

 فوری تایید ایمنی

اخذ فوری گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران 02144769456

 

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران چیست ؟

گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران توسط وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی صادر میگردد

دستورالعمل اجرایی جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران توسط دولت جمهوری اسلامی سال 1397 جهت درج درروزنامههای رسمی کشور منتشر گردید همچنین شرکتهای پیمانکاری ، شرکتهای خدماتی موظف گردیدند جهت مناقصات مبادرت نمایند جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران توسط وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی

دستورالعمل اجرایی آیین نامه اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاران

گواهی نامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران با گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری متفاوت بوده منتها هردو گواهینامه توسط وزارت تعاون کارورفاه اجتماعی صادر میگردد همچنین گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران با گواهینامه صلاحیت پیمانکاری ( رتبه ) متفاوت بوده رتبه ( گواهی صلاحیت پیمانکار ) توسط ساجات صادر میگردد

متقاضیان اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران گواهی فوق رابا گواهینامه  HSE   اشتباه میگیرند حال آنکه کاملا متفاوت بوده ، گواهینامه HSE  توسط مراجع صدور گواهینامه ایزو صادر میگردد

شرکتها همچنین سازمانها توسط دولت موظف گردیده اند چنانچه بخواهند مشارکت داشته باشند درمناقصات برگزار شده توسط دولت میبایست حتما گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران داشته باشند حال گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران توسط چه شرکتهایی اخذ میگردد همچنین نحوه اخذ گواهینامه تعیین صلاحیت ایمنی پیمانکاران چگونه میباشد همچنین مدت زمان اخذ گواهی نامه تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاری چقدر میباشد

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری معادل فوق لیسانس بوده یعنی چنانچه متقاضی درخواست اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری داشته باشد میبایست یا رتبه داشته باشد ویا اینکه گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری ( مجوز اداره کار ) داشته باشد لازم بذکر میباشد برخلاف گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ب تمام شرکتهای خدماتی همچنین پیمانکاری تعلق میگیرد بنابراین تمامی شرکتها جهت مناقصه میبایست اقدام نمایند جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

 

مدارک لازم جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران :

متقاضیان جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران میبایست مدارک ثبت شرکت همانند اساسنامه شرکت چنانچه تغییرات داشته روزنامه رسمی تغییرات ، مدارک اعضاء هیئت مدیره همچنین مدیر عامل جهت ثبت درسامانه داشته باشند مهمترین مسئله جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران داشتن نیروی مسئول ایمنی تحت قرارداد شرکت میباشد یعنی شرکت متقاضی اخذ گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران میبایست حداقل یک مسئول ایمنی ک سابقه کار حداقل دوسال داشته باشد درلیست بیمه بعوان شغل مسئول ایمنی داشته همچنین مسئول ایمنی شرکت میبایست یا مدرک معتبر ( تحصیلات مرتبط ) داشته ویا اینکه دوره مسئول ایمنی درآموزشگاه تحت نظارت اداره کار گذرانده باشد

موضوع اصلی بابت مسئول ایمنی حتما میبایست توسط مسئول اداره کار تایید گردد همچنین جهت اخذ گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاران میبایست یکی ازاعضاء هیئت مدیره ویا مدیر عامل مجموعه کلاس کارفرمایی گذرانده باشد همچنین کارگران جزو لیست بیمه میبایست دوره کارگری بگذرانند چنانچه تمامی مدارک متقاضی جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران کامل باشد حداقل دو الی چهار ماه زمان میبرد تا وزارت تعاون کارورفاه اجتماعی اقدام نماید جهت صدور گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران بنام شرکت همچنین مدت اعتبار گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران دوسال میباشد

اخذ فوری گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران :

شرکتهای بسیاری جهت گرفتن گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران درگیر میباشند .

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران جزو مدارک مهم همچنین ضروری جهت شرکت درمناقصه میباشد ب همین جهت تمام شرکتهای پیمانکاری همچنین خدماتی درگیر گرفتن گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران هستند لازم بذکر میباشد متقاضی اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران میبایست توسط اداره کار استان خود اقدام نماید جهت اخذ گواهی تائید صلاحیت ایمنی پیمانکار . بلحاظ اینکه متقاضی نیاز مبرم جهت گرفتن گواهی تایید صلاحیت ایمنی داشته همچنین مدت زمان صدور گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران توسط وزارت تعاون کارورفاه اجتماعی بنابراین متقاضیان بدنبال راهکاری جهت تسهیل اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران هستند تابتوانند درمناقصه شرکت نمایند

اداره کار استان تهران نامه موقت دوماه جهت متقاضیان گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران صادر مینماید . نامه موقت حکم گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران نبوده منتها متقاضیان میتوانند توسط نامه اخذ شده درمناقصات شرکت نمایند منتها جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری میبایست اقدام نمایند چنانچه شرکت کارگاه فعال نداشته باشد همچنین قرارداد رسمی ثبت شده نداشته باشد براحتی میتواند گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران اخذ نماید همچنین متقاضیان اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران میتوانند درعرض یکهفته گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری اخذ نماید

گرفتن گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری همچنین اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری دریک هفته بصورت فوری توسط مرکز ایران گواه

متقاضیان اخذفوری گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری توسط موتور جستجوگر  WWW.GOOGLE.COM    بدنبال اهداف زیر هستند :

اخذ فوری گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری

هزینه اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری

مدارک لازم جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری

مسئول ایمنی جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران چیست

تفاوت گواهینامه صلاحیت پیمانکار با گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

فرق بین گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری با گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

چگونه میتوانم گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران بگیرم

اخذ فوری نامه جهت مناقصه

اخذ فوری نامه پیمانکاری جهت مناقصه

گواهینامه مورد نیاز جهت شرکت درمناقصه

لینکهای مرتبط :

WWW.IRANGOVAH.IR

WWW.GOOGLE.COM

https://www.mcls.gov.ir/

متقاضیان اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری همچنین گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکار میتوانند جهت اخذ فوری گواهینامه بامرکز ایران گواه مشاوره داشته باشند

خدمات اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری فوری همچنین اخذ فوری گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکار توسط مرکز ایران گواه صورت میپذیرد

باماهمراه شوید...

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

شرکتهایی که از ایران گواه گواهینامه گرفته اند