مقالات مفید

مرجع صدور گواهینامه EGS

 صدور گواهینامه EGS min

 

مرجع صدور گواهینامه  EGS

مرجع صدور گواهینامه  EGS   مخفف England Global Standard    , استاندارد جهانی انگلستان فعالیت میکند جهت صدور گواهینامه ایزو بصورت خصوصی همینطور صدور استاندارد(های) دیگر همانند استاندارد  GMP   , گواهینامه  EFQM   , گواهینامه  BRC   , گواهینامه  IRIS   وغیره .

گواهینامه ایزو توسط مراکز صدور گواهینامه تحت عنوان  CB   صادر میگردند .  CB   (ها) بعناوین مختلف تحت اعتبار متفاوت گوهینامه صادر میکنند ؛  CB   ممکن هست تحت اعتبار مرجع مورد تایید  IAF  فعالیت کند اصطلاحا گواهینامه ایزو تحت اعتبار  CB   ، گواهینامه ایزو معتبر  نامیده میشود .

CB   ممکن هست بصورت خصوصی تحتت اعتبار  AB   خصوصی بعنوان مرجع تایید کننده فعالیت نماید .

 

مرکز صدور گواهینامه  ISO   :

مراکز صدور گواهی  ISO HSE   بسیاری درحال فعالیت میباشند ؛ برخی مراجع تحت نظارت  AB   معتبری فعالیت میکنند ک خود  AB   تحت نظارت انجمن اعتبار سنجی  IAF   میباشد .

گواهینامه ایزو صادر شده توسط  CB   تحت حمایت  IAF   اصطاحا گواهینامه  ISO   معتبر میباشد .

گواهی  ISO HSE   ممکن هست توسط  CB   خصوصی صادر گردد ؛ حدود 50 الی 60  CB   خصوصی درحال فعالیت هستند .

EGS   بعنوان مرکز صدور گواهینامه ایزو تحت نظارت  AB   ؛  IAFCB   گواهینامه ایزو صادر میکند . نکته مهم اینکه  EGS   تحت حمایت انجمن بین المللی  IAF   گواهی ایزو صادر نمیکند بلکه تحت نظارت IAFCB   گواهینامه ایزو صادر میکند .

 

بیشتر بخوانیم :

CB   مخفف چیست ؟

مراجع صدور گواهینامه ایزو معتبر

 

 

مرجع صدور گواهینامه ایزو  EGS   :

EGS   جهت صدور گواهینامه ایزو همینطور دیگر استاندارد(ها) توسط شرکتی انگلیسی سال 1987 میلادی تاسیس گردیده فعالیت شرکت  EGS   ابتدا بابت انتشار متن استاندارد بوده سپس باتوجه ب درخواست متقاضیان گواهینامه ایزو صادر مینماید .

 EGS   انگلستان تحت نظارت انجمن انطباقی  IAF CB   فعالیت میکند لذا گواهینامه ایزو صادر شده توسط  EGS   اعتبار بین المللی نداشته .

متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو توسط  EGS   میبایست یکسری مستندات بابت استاندارد درخواست شده ارائه دهند سپس ممیزی توسط ممیز  EGS   انجام میگیرد چنانچه عدم انطباق وجود نداشته باشد شرکت  EGS   انگلستان گواهینامه ایزو صادر مینماید .

 

آیا برند  EGS   اعتبار داخلی داشته :

مرجع صدور گواهینامه  ISO HSE   ؛  EGS   انگلستان بلحاظ قدمت بابت صدور گواهینامه داخل ایران همینطور کشور(های) همسایه خلیج فارس ایران دارای وجه بین المللی بوده ؛ گواهینامه صادر شده توسط  EGS   اعتبار داخلی داشته .

متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو توسط  EGS   میتوانند براحتی اقدام نمایند بابت اخذ ایزو چنانچه کارفرما گواهینامه  ISO   صادر شده توسط  EGS   رانپذیرفت متقاضی میتواند گواهینامه صادرشده ر ابدون هیچ قید وشرطی مرجوع نموده مبلغ پرداختی رادریافت نماید ؛ حتی گواهینامه صادر شده توسط  EGS   انگلستان قابلیت سوئیچ شده داشته متقاضی میتواند ارتقاء دهد ب بالاترین سطح مرجع صدور گواهینامه ایزو .

متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو معتبر توسط سایت جستجوگر همانند گوگل بدنبال مراجع صدور ایزو معتبر کلمات کلیدی سرچ میکنند همانند :

EGS   چیست , EGS  مخفف چیست , اعتبار صدور گواهینامه توسط  EGS   , اخذ گواهینامه ایزو توسط  EGS   انگلستان , صدور گواهینامه ایزو توسط  EGS   انگلستان , اعتبار مرجع صدور  EGS

شرکتهایی که از ایران گواه گواهینامه گرفته اند