سازمان جهانی ایزو

سازمان ایزو

ISO ORGANIZAITON

ایزو سازمان بین المللی اخذ گواهینامه ایزو 02144769456

سازمان بین المللی استاندارد سازی :

ایزو سازمان بین المللی مستقل  همچنین غیر دولتی ک دارای 162 عضو میباشد اصطلاحا دارای 162 عضو سازمان استاندارد ملی میباشد ایران هم خوشبختانه یکی ا زاین 162 عضو حال حاضر سازمان ایزو میباشد نام مرکز ایران مرکز ملی تایید صلاحیت ایران اصطلاحا  NACI   میباشد

استاندارد ایزو  ISO  جهت محصولات ، خدمات همچنین سیستم بمنظور اطمینان ا زکیفیت ، ایمنی وکارایی مشخصات کلاس جهانی ر انیزارائه میدهند استاندارد ایزو  ISO  جهت تسهیل تجارت بین المللی نقش مهمی ایفا میکند .

سازمان ایزو د رحال حاضر 22425 استاندارد بین المللی منتشر کرده ، تقریبا استاندارد ایزو توسط انتشار 22425 استاندارد صنایع ، فناوری ، ایمنی مواد غذایی ، کشاورزی همچنین مراقبتهای بهداشتی لحاظ شده قابل ذکر میباشد سازمان استاندارد ایزو توسط انتشار استاندارد ایزو همهجا ر اتحت تاثیر قرار میدهد .

ایزو ( ISO ) :

داستان ایزو طی سال 1946 هنگامیکه نمایندگان 25 کشور د رموسسه مهندسان عمران د رکشور لندن ملاقات کردند تصمیم گرفتند سازمان جهت تسهیل هماهنگی بین المللی همچنین اتخاذ استاندارد صنعتی ایجاد نمایند د ر23 فوریه 1947 سازمان جدید ،  ISO  ، رسما شروع بعملیات نمود  پس ا زشروع سازمان ایزو  ISO  بیش ا ز22425 استاندارد بینن المللی ک شامل تقریبا تمامی جنبههای تکنولوژی همچنین تولید میباشد منتشر نمود .

سازمان جهانی ایزو  ISO  توسط 162 عضو همچنین 785 عضو کمیته فنی وتخصصی جهت مراقبت ا زتوسعه استاندارد میباشد

استاندارد ایزو د رایران :

اخذ گواهینامه ایزو امروزه متقاضیان زیادی د رکشور ایران دارد متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو توسط سرچ د رسایتهای جستجوگر همانند  WWW.GOOGLE.COM  بدنبال اخذ مدرک ایزو جهت شرکت د رمناقصات ویا پیاده سازی استاندارد ایزو جهت بالابردن راندمان اعضا شرکت ویا حتی جهت تبلیغات محیطی گواهی نامه ایزو اخذ میکنند بنابراین بیشتر کواهینامه اخذ ایزو توسط موسسات ، شرکتها ، سازمانها حتی کسب وکار کوچک ایزو9001

ایزو14001 همچنین اخذ گواهینامه OHSAS18001 اوهساس 18001 میباشد همچنین موسسات مخصوصا شرکتهای پیمانکاری جهت شرکت د رمناقصات مجبور ب گرفتن مدرک ایزو هستند این موسسات باتوجه ب ساختار سازمانی همچنین سیاستهای کلی سازمان اکثرا بدنبال اخذ گواهینامه ایزو ISO HSE ارزان ودرکمترین زمان ممکن میباشند  .

جهت مشاهده لیست استاندارد ایزو اینجا کلیک کنید .

 متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو  ISO  همیشه دغدغه اینرا دارند ک کدام شرکت تعهد اخلاقی همچنین تعهد کاری جهت اخذ گواهینامه  ISO,HSE,CE  دارد ویا اینکه ا زکدام مرکز گواهینامه مدرک ایزو بگیرم ،   مرکز ایران گواه مرکز حقیقی همچنین ثبت شده بابت مشاوره جهت بهترین تصمیم اخذ گواهینامه ملی همچنین بین المللی همانند گواهینامه ایزو ، گواهینامه  HSE  ، گواهینامه  CE  ، گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی ، رتبه پیمانکاری ، رتبه جهت شرکتهای خدماتی ، مجوز اداره کار ، گواهینامه  GMP  ، اخذ گرید ، گرید انفورماتیک ، همچنین اخذ گواهینامه  ISO , HSE, CE  ا زتمامی برندهای موجود صدور گواهی نامه ایزو بدون حساسیت همچنین پیاده سازی واقعی الزامات ایزو خط مشی بصورت واقعی میباشد د رحقیقت مرکز ایران گواه کمک میکن ب متقاضی اخذ گواهینامه ملی همچنین بین المللی تابتواند حسب سیاستگذاری شرکت بهترین تصمیم جهت اخذ گواهینامه بگیرد .

بیشتر بخوانیم :

چگونه گواهینامه ایزو بگیرم

لیست موسسات صادرکننده گواهینامه ISO, HSE, CE

گواهینامه ایزو

لینکهای مفید :

WWW.IRANGOVAH.IR

WWW.ISO.ORG

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

شرکتهایی که از ایران گواه گواهینامه گرفته اند